ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research and Development ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น ครั้งที่ 20

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น  ครั้งที่ 20
     เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2560 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น” ครั้งที่ 20 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากนายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวและเป็นวิทยากรร่วมกับนางสาวธัญญานุช ตันติกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากศาลทดลอง ศาลในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม อาทิ พนักงานอัยการ และตำรวจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ด้านระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี