ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research and Development ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้แก่ศาลทดลองในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น ครั้งที่ 19

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมให้แก่ศาลทดลองในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น  ครั้งที่ 19
     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมให้แก่ศาลทดลองในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น” ครั้งที่ 19 ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดเชียงราย โดยมีนายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา นางสาวธัญญานุช ตันติกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นวิทยากร และนายปิยะพล สุวิมล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการเป็นวิทยากรให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมประเมินความเสี่ยงฯ ซึ่งศาลจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในศาลทดลองที่ได้รับการคัดเลือก การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่ศาลทดลอง และการปฏิบัติตามแนวทางที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันอันจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้กระบวนการขอปล่อยชั่วคราว ดำเนินไปตามหลักสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง