ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research and Development ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้แก่ศาลทดลองในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและ กำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น ครั้งที่ 18

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมให้แก่ศาลทดลองในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและ กำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น  ครั้งที่ 18
     เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมให้แก่ศาลทดลองในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น” ครั้งที่ 18 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 1 โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานใน  พิธีเปิดการประชุมดังกล่าว โดยมีนายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา  นายถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 นางสาวธัญญานุช  ตันติกุล  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นวิทยากร และนายปิยะพล สุวิมล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการเป็นวิทยากรให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมประเมินความเสี่ยงฯ และผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในศาลทดลองที่สังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้แก่ ศาลจังหวัดอุดรธานี ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลจังหวัดมหาสารคาม ศาลจังหวัดหนองคาย ศาลจังหวัดบึงกาฬ ศาลจังหวัดนครพนม ศาลจังหวัดมุกดาหาร ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดเลย และ  ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่ศาลทดลอง และการปฏิบัติตามแนวทางที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน