ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research and Development ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลและการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดหาทนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลและการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดหาทนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา
      เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานศาลยุติธรรมโดยสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินผลและการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดหาทนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา” ณ ห้องรัชวิภา ชั้น ๒ อาคารธารทิพย์โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครโดยมี นายธนรัตน์ทั่งทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความขอแรงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการได้รับความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ การแต่งตั้งทนายความโดยการหมุนเวียนตามลำดับบัญชีรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้ในศาลอาจไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากทนายความบางรายขาดประสบการณ์ในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงควรจัดหาทนายความที่มีความสามารถให้กับจำเลย นอกจากนี้ ยังไม่มีกระบวนการประเมินว่าการมีทนายความและการปฏิบัติงานของทนายความขอแรงซึ่งรัฐจัดให้มีขึ้นนั้นสามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำเลยได้อย่างแท้จริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด เนื่องจากการทำหน้าที่ทนายความขอแรงเกิดจากความสมัครใจ โดยมิได้กำหนดคุณสมบัติอื่นใด ในปัจจุบัน ศาลชั้นต้นทุกศาลยังมีปัญหาและข้อขัดข้องในการจัดหาทนายความให้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา และการจ่ายเงินรางวัลแก่ทนายความดังกล่าว จึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในทุกศาลชั้นต้นโดยมีนายมุขเมธิน  กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายศุภกิจ  แย้มประชาผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา นางสาวสุพจี  รุ่งโรจน์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา นางสาวอัมภัสชา  ดิษฐอำนาจ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาเป็นวิทยากรโดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทนายความและวิทยากรซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง