ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research and Development ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ โครงการสัมมนา เรื่อง “ศาลบำบัดยาเสพติด : บทบาทเชิงรุกของศาลในการแก้ปัญหาคนติดยา (เนื่องในโอกาสวันรพี)

นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  โครงการสัมมนา  เรื่อง “ศาลบำบัดยาเสพติด : บทบาทเชิงรุกของศาลในการแก้ปัญหาคนติดยา (เนื่องในโอกาสวันรพี)
สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้จัดกิจกรรมน นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  โครงการสัมมนา เรื่อง “ศาลบำบัดยาเสพติด : บทบาทเชิงรุกของศาลในการแก้ปัญหาคนติดยา (เนื่องในโอกาสวันรพี) วันพฤหัสบดีที่ 17  สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ สื่อมวลชน ผู้สังเกตการณ์ ผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๑๕๗ คน ซึ่งการสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งเพื่อหาแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาคดียาเสพติดที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานศาลเกี่ยวกับคดียาเสพติด  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางของศาลยุติธรรมในการรับมือกับปัญหายาเสพติด” พร้อมวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญร่วมอภิปรายประกอบด้วย นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญูญูสกุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดตลิ่งชัน นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ  รองอธิบดีกรมการแพทย์ รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด และมีนางสาวธัญญานุช ตันติกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอภิปราย ทั้งนี้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมมนาสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒน์ศักดิ์จะได้รวบรวมเพื่อดำเนินการเผยแพร่ต่อไป


เอกสารแนบ