ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research and Development ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้แก่ศาลทดลองในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น ครั้งที่ 15

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การเตรียมความพร้อมให้แก่ศาลทดลองในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น   ครั้งที่ 15
     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การเตรียมความพร้อมให้แก่ศาลทดลองในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น  ครั้งที่ 15 ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 นางสาวธัญญานุช ตันติกุล  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนายปิยะพล สุวิมล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการเป็นวิทยากร ซึ่งศาลจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในศาลทดลองที่ได้รับการคัดเลือก การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่ศาลทดลอง และการปฏิบัติตามแนวทางที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน