ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research and Development ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น ครั้งที่ 14

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น ครั้งที่ 14
     การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น ครั้งที่ 14
     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2560 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้จัด  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น  ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชา เชิดชู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว โดยมีนายถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 และนางสาวธัญญานุช ตันติกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นวิทยากร และผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากศาลทดลอง ศาลในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม อาทิ พนักงานอัยการ และตำรวจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน โดยได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม