ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research and Development ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เรื่อง แนวทางและกระบวนการจัดทำตัวชี้วัดและการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของศาลยุติธรรม

เรื่อง แนวทางและกระบวนการจัดทำตัวชี้วัดและการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของศาลยุติธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้จัดกิจกรรมนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “แนวทางและกระบวนการจัดทำตัวชี้วัดและการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของศาลยุติธรรม” เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลอาญา ชั้น ๑๒  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการจัดทำตัวชี้วัดขององค์กร รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดของศาลยุติธรรม โดยมีพลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร ศาลยุติธรรม ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม คณะทำงานพิจารณาการกำหนดตัวชี้วัดและการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของศาลยุติธรรม ผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ รวม ๕๔ คน  ทั้งนี้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒน์ศักดิ์จะได้รวบรวมเพื่อเผยแพร่ต่อไป