ข่าวประชาสัมพันธ์ - สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์


เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. …. : มุมมองของนักกฎหมายระหว่างประเทศ

เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. …. : มุมมองของนักกฎหมายระหว่างประเทศ

สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และฝ่ายกิจการอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

 

ณ ห้องวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑.     หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปี ค.ศ. ๑๙๙๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ และต่อมามีการยกร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ขึ้นเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาดังกล่าว ขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาจากรัฐสภาและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาไม่นานจากนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวมีการกำหนดหลักการใหม่ที่สำคัญหลายประการ            

          ทางสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และฝ่ายกิจการอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย จัดการสัมมนาเรื่องนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในประเทศไทย เพื่อให้ทราบความเป็นมาของข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ประสบการณ์ของต่างประเทศในการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ และแนวทางในการบังคับใช้ร่างกฎหมายฉบับนี้ในประเทศไทย

๒.     วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อทราบถึงเจตนารมณ์และหลักการสำคัญของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

          ๒.๒ เพื่อทราบถึงแนวทางการใช้กฎหมายดังกล่าวในต่างประเทศ

          ๒.๓ เพื่อทราบถึงเจตนารมณ์และหลักการสำคัญของ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....

          ๒.๔ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ร่างกฎหมายดังกล่าว

 

 

 

๓.     วิทยากรผู้นำการสัมมนา

          . Mr. Michael De Feo                 ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา

          ๓.๒ Miss Julia C. Bacay-abad           ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฟิลิปปินส์                            

          ๓.๓ นายวิพล กิติทัศนาสรชัย               ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและ

                                         ปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

          ๓.๔ พ.ต.อ สีหนาท ประยูรรัตน์             เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ

                                         ปราบปรามการฟอกเงิน

          ๓.๕ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ              ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาทางกฎหมาย          

                                                            สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

          ๓.๖ ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ์                ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา

                                                                 ทำงานที่สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานยุติธรรม

          ๓.๗ นางฐิดารัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา        ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

๔. ผู้เข้าร่วมสัมมนา

          ผู้เข้าร่วมมีประมาณ ๓๐๐ คน โดยมีทั้งผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ทนายความ บุคลากรจากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองอำนวยรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร บุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง 

๕.     ระยะเวลาและสถานที่จัดสัมมนา

    วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ

    สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

๗. งบประมาณ

สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งองค์กรสหประชาชาติ และฝ่ายกิจการอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยเอกสารเพิ่มเติม

1.เอกสารประกอบการสัมมนาป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
2.Power Point ของคุณอภิวัฒน์
3.Power Point ของคุณวิพล
4.Power Point ของ พลตำรวจเอก สีหนาท
5.Power Point ของ Michael DeFeo
6.Power Point ของ Julia C Bacay-abad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บทสรุป ย่อผลการสัมมนาป้องกันการก่อการร้ายประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป   :: วันที่ 31 ก.ค. 2555 :: ( อ่าน : 1330 )


-