หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research and Development ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
สำรวจความคิดเห็นของผู้พิพากษาเกี่ยวกับการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับในกรณีผู้กระทำความผิดต้องโทษปรับ
การปฏิรูปการปล่อยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว
เอกสารผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560
รวมย่องานวิจัย (One Page Research)
ด้านกฎหมาย
 1. แนวโน้มพฤติการณ์ในการกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. Trends of Circumstances in the Commission of Criminal Offences Relating to Information Technology
 3. แนวทางการพิจารณาคดีความผิดทางแพ่งและทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
 4. Guidelines for Trial of Civil and Criminal Cases of Specialized Practitioners
 5. แนวทางการสร้างศักยภาพเพื่อรองรับกฎหมายด้านเทคโนโลยี
 6. Guidelines for Creation of Potentials in Support of Law on Technology
 7. โลกาภิวัตน์กับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
 8. Globalization and International Criminal Laws
 9. การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 10. Protection of Rights of Victims in the Administration of Criminal Justice
 11. การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
 12. Protection of Rights of Prisoners during Trial of the Court of Justice
 13. การนำระบบไต่สวนมาใช้ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 14. Application of the Inquisitorial System in Criminal Cases to Government Officials
 15. การพัฒนาแนวทางในการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้อง
 16. Development of Guidelines for Provision of Witness Testimony of the Court of Justice To be in Conformity with the Revised Laws on Evidences
 17. การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
 18. Development of Guidelines for Admissibility of Forensic Evidence For Verification of Truth in Legal Cases
 19. การพัฒนากฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจ
 20. Development of Laws and Jurisprudence of the Courts Relating to Economic Cases in Response to Changes at International Level and AEC Member Countries
 21. การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน
 22. Development of Family and Community Group Meeting Patterns In the Administration of Criminal Justice on Children and Youth
 23. การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์
 24. Economic Analysis of Law : Calculation of Damages in Tort Cases
 25. การศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสิ่งแวดล้อม
 26. Research on Guidelines for Evaluation of Economic Value from Environmental Impacts In Support of the Administration of Justice
 27. การออกหมายค้น หมายจับ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
 28. Issuing of Search Warrants and Arrest Warrants Under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2540
 29. คลายปม"คดีที่ดินคนจน"
 30. Untie “Cases of Land for the Poor”
 31. ปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
 32. Problems and Difficulties in Enforcement of the Consumer Case Procedure Law
 33. ระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย
 34. Application of Islamic Laws in Thailand
 35. ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่
 36. Problems and Difficulties in Enforcement of the Amended Criminal Procedure Code Relating to Evidences
ด้านระบบงานศาลยุติธรรม
 1. โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 2. Project of Development of Systems for Treatment of Children and Youth into the Administration of Justice
 3. กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม
 4. Administration of Restorative Justice in the Court of Justice
 5. การเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัว
 6. Improvement of Efficiency of the Juvenile and Family Court In Trial of Divorce Cases and Child Custody Cases
 7. การจัดการความรู้และสร้างศักยภาพศาลยุติธรรมในศาลชำนัญพิเศษ
 8. Knowledge Management and Creation of Potentials of the Court of Justice in Specialized Court
 9. การประเมินผลโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม
 10. Assessment of Project on Provision of Judicial Administration Standardization for Organization (JSO)
 11. การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม
 12. Assessment of the Tourism Cases Trial System of the Court of Justice
 13. การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม
 14. Development of System for Handling with Political Cases in the Court of Justice
 15. การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในการค้นหาความจริง
 16. Development of Trial System of the Court of Justice in Fact Finding For Administration of Justice to the General Public as per the Legal Intentions
 17. การยกฐานะศาลแขวงในกรุงเทพมหานครเป็นศาลจังหวัด
 18. Promotion of District Courts in Bangkok to be Provincial Courts
 19. การศึกษาทัศนคติของสังคมต่อศาลยุติธรรม ภายหลังการแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม
 20. Research on Attitudes of the Society towards the Court of Justice After the separation of the Court of Justice from the Ministry of Justice
 21. การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนา
 22. Study of the Electronic Court System of Courts in Foreign Countries for Development of The Electronic Court System of the Court of Justice
 23. นโยบายแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนากฎหมายและการศาลยุติธรรม
 24. Policy and Strategic Plan for Research and development of Laws and Court of Justice Affairs And Guidelines for Research Management
โครงการบริหารความเสี่ยงองค์กรศาลยุติธรรม
แบบสำรวจความเสี่ยง
 1. แบบสำรวจความเสี่ยงของหน่วยงาน(ส่วนกลาง)
 2. คำอธิบายการกรอก_แบบสำรวจความเสี่ยง(ส่วนกลาง)
 3. แบบสำรวจความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (สำหรับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค)
 4. คำอธิบายการกรอกข้อมูล “แบบสำรวจความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (สำหรับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค)”
 5. แบบสำรวจความเสี่ยงกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (สำหรับศาล)
 6. แบบสำรวจความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม (สำหรับศาล)
 7. คำอธิบายการกรอกข้อมูล “แบบสำรวจความเสี่ยงกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (สำหรับศาล)” และ “แบบสำรวจความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม (สำหรับศาล)”
 8. ตัวอย่างการกรอกข้อมูล “แบบสำรวจความเสี่ยงของระบบพิจารณาพิพากษาคดีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (สำหรับศาล)”
ถาม-ตอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

80

           พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับ ฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม ระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม กับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย            ปัจจุบันการปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมเปลี่ยนเป็นการปล่อยชั่วคราวที่ไม่ต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินเป็นประกัน โดยให้อิงข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงตามหลักวิชาการแทน ซึ่งข้อมูลส่วนตัวบางประการของผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นข้อมูลที่ไม่อาจตรวจสอบได้ไม่ว่าจากหน่วยข้อมูลใด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในท้องถิ่นที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีภูมิลำเนาหรืออยู่อาศัยจริงโดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอยู่ใกล้ชิดและน่าจะทราบความเป็นไปกับพฤติกรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นลูกบ้านดี ทั้งยังเป็นคนกลางที่น่าเชื่อถือ จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเสริมให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น ประกอบกับความตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานยุติธรรมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีอำนาจหน้าที่ช่วยยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอปล่อยชั่วคราว ช่วยกำกับดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวและช่วยเป็นผู้รับรายงานตัวตามกำหนดนัดของศาล กรณีผู้ต้องหา/จำเลยอาศัยอยู่พื้นที่ห่างไกลที่ทำการศาลมากและยากจนเกินกว่าจะเสียค่าพาหนะมาศาลได้ผลจากการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อศาลชั้นต้นทั่วประเทศโดยตรงและยังเป็นการสนับสนุนระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำนวน ๒๔ ศาล ได้แก่ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลจังหวัดจันทบุรี ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลจังหวัดชัยภูมิ ศาลจังหวัดเชียงราย ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลจังหวัดสงขลา ศาลจังหวัดฮอด ศาลจังหวัดกระบี่ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลจังหวัดมหาสารคาม ศาลจังหวัดหนองคาย ศาลจังหวัดบึงกาฬ ศาลจังหวัดอุดรธานี ศาลจังหวัดเลย ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลจังหวัดนครพนม ศาลจังหวัดสกลนคร และศาลจังหวัดมุกดาหาร
อ่านข่าว