สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

115

     สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้จัดกิจกรรมนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ การสัมมนา เรื่อง “ศาลยุติธรรมเชิงรุก : การอำนวยความยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมผ่านกระบวนการทางจิตสังคม” เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ชั้น ๗ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทศาลในเชิงมนุษยธรรม และได้มาซึ่งข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงระบบของศาลที่เกี่ยวข้องในเชิงมนุษยธรรม เช่น คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ในพิธีเปิดการสัมมนา นายอธิคม  อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์พิเศษจรัญ  ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยการอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายวัชรินทร์  ปัจเจกวิญญูสกุล ผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดตลิ่งชัน นายณัฐปกรณ์  พิชญปัญญาธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง รศ.ศักดิ์ชัย  เลิศพานิชพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พญ.ดวงตา  ไกรภัสสร์พงษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นายโกศล  หกสุวรรณ ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลอาญาธนบุรี นางชนิกา  เกษโกวิท ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน และนางสาวใจรัตน์  จตุรภัทรพร นักวิชาการ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอภิปราย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ผู้ประนีประนอม ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สังเกตการณ์ ผู้สนใจ และสื่อมวลชน จำนวนรวม ๓๕๕ คน ทั้งนี้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมมนา สถาบันวิจัยรพีพัฒน์ศักดิ์จะได้รวบรวมเพื่อดำเนินการเผยแพร่ต่อไป

อ่านข่าว

เอกสารเผยแพร่
รวมย่อรายงานการวิจัยสถาบันวิจัยฯ ปี พ.ศ. 2550 - 2558
  1. รายงานการวิจัย
ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นิติศาสตร์เสวนา
นิติศาสตร์เสวนา ปี 58
  1. นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 6 เรื่อง อิสระตุลาการ ประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรม 3-6-58 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
  2. นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 2 เรื่อง “บทบาทศาลยุติธรรมในการพัฒนาความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวาระพิเศษครบรอบ ๑๐ ปี แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา 1-11-58
  3. นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1 เรื่อง “บทบาทตุลาการในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ประสบการณ์จากประเทศเยอรมนี
  4. นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 5 เรื่อง บทบาทของศาลยุติธรรมกับการคุ้มครอง สิทธิผู้เสียหาย 21-4-58
  5. นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 7 เรื่อง มาตรฐานใหม่ในการปฏิบัติต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรม
  6. นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 10 เรื่อง ระบบตุลาการและการบริหารจัดการคดี ประสบการณ์ไทย - สหรัฐอเมริกา
  7. นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 11 เรื่อง “บทบาทของศาลยุติธรรมในการปราบการค้ามนุษย์” ศาลอาญา
  8. นิติศาสตร์เสวนาครั้งที่ 4 เรื่อง “แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของรัฐกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม” EIA 11-ก.พ-58

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ