สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

164

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2560 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น  ครั้งที่ 24 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกาเป็นวิทยากรร่วมกับนางสาวธัญญานุช ตันติกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากศาลทดลอง ศาลในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม อาทิ พนักงานอัยการ และตำรวจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงาน และเข้าใจการทดลองระบบดังกล่าว โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
อ่านข่าว