สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ Rabi Bhadanasak Research and Development ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
สำรวจความคิดเห็นของผู้พิพากษาเกี่ยวกับการมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับในกรณีผู้กระทำความผิดต้องโทษปรับ
การปฏิรูปการปล่อยชั่วคราวเพื่อความเสมอภาค การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว
ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560
รวมย่องานวิจัย (One Page Research)
ด้านกฎหมาย
 1. แนวโน้มพฤติการณ์ในการกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. แนวทางการพิจารณาคดีความผิดทางแพ่งและทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
 3. แนวทางการสร้างศักยภาพเพื่อรองรับกฎหมายด้านเทคโนโลยี
 4. โลกาภิวัตน์กับกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
 5. การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 6. การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
 7. การนำระบบไต่สวนมาใช้ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 8. การพัฒนาแนวทางในการจัดทำคำพยานของศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้อง
 9. การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
 10. การพัฒนากฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจ
 11. การพัฒนารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน
 12. การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์
 13. การศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสิ่งแวดล้อม
 14. การออกหมายค้น หมายจับ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
 15. คลายปม"คดีที่ดินคนจน"
 16. ปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
 17. ระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย
 18. ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่
ด้านระบบงานศาลยุติธรรม
 1. โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 2. กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัว
 4. การจัดการความรู้และสร้างศักยภาพศาลยุติธรรมในศาลชำนัญพิเศษ
 5. การประเมินผลโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม
 6. การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวของศาลยุติธรรม
 7. การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม
 8. การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมในการค้นหาความจริง
 9. การยกฐานะศาลแขวงในกรุงเทพมหานครเป็นศาลจังหวัด
 10. การศึกษาทัศนคติของสังคมต่อศาลยุติธรรม
 11. การศึกษาระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ของศาลในต่างประเทศเพื่อพัฒนา
 12. นโยบายแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนากฎหมายและการศาลยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

405

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2560 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น  ครั้งที่ 24 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกาเป็นวิทยากรร่วมกับนางสาวธัญญานุช ตันติกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากศาลทดลอง ศาลในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม อาทิ พนักงานอัยการ และตำรวจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงาน และเข้าใจการทดลองระบบดังกล่าว โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
อ่านข่าว