สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
รวมย่อรายงานการวิจัยสถาบันวิจัยฯ ปี พ.ศ. 2550 - 2558
  1. รายงานการวิจัย
ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นิติศาสตร์เสวนา
นิติศาสตร์เสวนา ปี 58
  1. นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 6 เรื่อง อิสระตุลาการ ประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรม 3-6-58 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
  2. นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 2 เรื่อง “บทบาทศาลยุติธรรมในการพัฒนาความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวาระพิเศษครบรอบ ๑๐ ปี แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา 1-11-58
  3. นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1 เรื่อง “บทบาทตุลาการในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ประสบการณ์จากประเทศเยอรมนี
  4. นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 5 เรื่อง บทบาทของศาลยุติธรรมกับการคุ้มครอง สิทธิผู้เสียหาย 21-4-58
  5. นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 7 เรื่อง มาตรฐานใหม่ในการปฏิบัติต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรม
  6. นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 10 เรื่อง ระบบตุลาการและการบริหารจัดการคดี ประสบการณ์ไทย - สหรัฐอเมริกา
  7. นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 11 เรื่อง “บทบาทของศาลยุติธรรมในการปราบการค้ามนุษย์” ศาลอาญา
  8. นิติศาสตร์เสวนาครั้งที่ 4 เรื่อง “แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของรัฐกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม” EIA 11-ก.พ-58